Контакти: +38 093 110 44 45

medreforminua@gmail.com

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ПЕРВИННУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ (РЕФОРМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ОБЛАСТІ)

Головною метою реформи системи охорони здоров'я є наближення медицини до кожного громадянина країни, рівний та справедливий доступ усіх громадян до медичної допомоги належної якості, поліпшення їх здоров'я.

Це складне завдання впроваджується вперше. Здійснюється воно шляхом розмежування медичних послуг за рівнями та інтенсивністю між первинною, вторинною (спеціалізованою), третинною (високоспеціалізованою) і екстреною медичною допомогою, за рахунок оптимізації мережі закладів охорони здоров'я, що передбачає підвищення доступності та якості медичної допомоги при більш ефективному і раціональному використанні ресурсів.

Первинна медична допомога дозволяє наблизити якісну кваліфікаційну медичну допомогу до кожної сім'ї та людини за місцем її проживання, перебування. Для цього створені Центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД). До складу ЦПМСД входять структурні підрозділи: амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, медичні пункти, медичні кабінети.

Первинна медична допомога забезпечується лікарем загальної практики - сімейної медицини та іншим медичним персоналом під його керівництвом. Пацієнт має право обирати лікаря з надання первинної медико-санітарної допомоги (лікаря загальної практики сімейної медицини, дільничного терапевта, дільничного педіатра) у встановленому законодавством порядку. Медична допомога на первинному рівні надається безоплатно і включає профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію.

Надання первинної медичної допомоги передбачає:

- прийом пацієнтів у визначений час, відведений на планове консультування;

- консультування хворих вдома при гострих станах та здійсненні патронажу дітей;

- організацію стаціонарозамінних форм надання ме­дичної допомоги;

- надання невідкладної допомоги при гострих станах і раптових погіршеннях здоров'я (висока температура тіла, гострий і раптовий біль будь-якої локалізації, по­рушення серцевого ритму, кровотеча, отруєння, травми, захворювання) та інші стани, які потребують невідклад­ної допомоги і консультації лікаря;

- планування, організацію, участь та контроль прове­дення профілактичних оглядів та щеплень, диспансери­зації;

- організацію відбору та спрямування пацієнтів на консультацію, подальше лікування в закладах вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, а також відбір хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію;

- проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності;

- експертизу тимчасової непрацездатності, направ­лення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;

 - організацію пільгового забезпечення пацієнтів лі­карськими засобами у визначеному законодавством порядку;

- інформаційну та освітньо-роз'яснювальну роботу серед населення різного віку щодо формування здорово­го способу життя, зміцнення та збереження здоров'я та ін.

Екстрена, а також невідкладна медична допомога паці­єнту за межами робочого часу ЦПМСД надається служ­бою швидкої допомоги.

Сімейна медицина - це всебічна медична допомога всій родині з урахуванням особистостей фізичного та пси­хічного здоров'я кожної людини. Вона передбачає мо­ральну і юридичну відповідальність як сімейного лікаря за стан здоров'я пацієнта, так і відповідальне ставлення кожного пацієнта до власного здоров'я.

У чому суть реформування медичного обслуговування ?

Реформування системи первинної медико-санітарної допомо­ги на засадах загальної практики - сімейної медицини забезпечить удосконалення системи медичної допомоги, наближення її до кож­ної сім'ї. З цією метою створюються Центри первинної медико-са­нітарної допомоги (ЦПМСД) - лікувально-профілактичні заклади, які надають хворим усіх вікових груп населення кваліфіковану діа­гностичну, лікувально-реабілітаційну, швидку медичну допомогу як в умовах амбулаторно-поліклінічного закладу, так і вдома.

Надання первинної медико-санітарної допомоги забезпечують лікарі загальної практики - сімейної медицини.

Відповідно до Закону України від 7 липня 2011 року «Про по­рядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» на період реалізації пілотного проекту лікарі-терапевти дільничні, лікарі-педіатри дільничні, лікарі акушер-гінекологи, хірурги, офталь­мологи, отоларингологи, невропатологи, психіатри надаватимуть первинну медико-санітарну допомогу при певних захворюваннях з урахуванням розмежування функцій між первинною та вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою.

 Як ЦПМСД буде розподіляти пацієнтів між лікарями, якщо частина з них сімейні лікарі, а частина - дільничні педіатри та терапевти ?

До 31 грудня 2019 року первинну медичну допомогу надавати­муть, крім лікарів загальної практики - сімейних лікарів та інших медичних працівників, які працюють під керівництвом таких лі­карів, також лікарі-терапевти дільничні, лікарі-педіатри дільнич­ні та інші медичні працівники, які працюють під керівництвом і контролем лікарів-терапевтів дільничних і лікарів-педіатрів дільничних. З 1 січня 2020 року порядок надання медичної допомоги лікарями загальної практики - сімейними лікарями встановлюва­тиметься відповідно до законодавства.

 Якщо мене не задовольняє мій сімейний (дільничний) лікар, чи можу я його змінити ? Як перейти на обслугову­вання до іншого лікаря ?

Згідно законодавства пацієнти мають можливість і сьогодні ре­алізовувати своє право на охорону здоров'я, включаючи вільний вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до його рекомен­дацій і закладу охорони здоров я. Конкретний механізм вибору або зміни лікаря визначений наказам МОЗ № 756 «Про Порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу».

Якщо скасовують посади дільничних терапевтів, то хто буде займатися дітьми ?

Організація медичної допомоги дітям в умовах реформування та системного переходу первинної допомоги на засади сімейної меди­цини здійснюватиметься наступним чином.

На первинному рівні - формування та налагодження ефективно­го функціонування системи падання дітям доступної і високоякісної первинної допомоги з переважним впровадженням засад сімейної медицини. На перехідному етапі (до 2020 року) пропонується на­дання медичної допомоги на первинному рівні лікарями загальної практики-сімейної медицини, лікарями педіатрами дільничними, лікарями терапевтами. В той же час на цьому етапі необхідно виз­начити роль педіатра, як спеціаліста-консультанта на первинному та вторинному рівнях надання медичної допомоги.

Планується, що на первинному рівні відбуватиметься спостере­ження сімейним лікарем здорової дитини, здорової вагітної про­тягом всього періоду вагітності та консультування з питань збе­реження репродуктивного здоров'я та планування сім'ї, надання долікарської та лікарської невідкладної допомоги та, у разі необхід­ності, направлення або залучення окремих консультантів.

На сьогодні поряд із запровадженням стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку розробляються обсяги та стандарти надання медичної допомоги на первинному рівні, в тому числі ве­дення нормальної вагітності.

На вторинному рівні - передбачається не тільки збереження, але й створення закладів охорони здоров'я для дітей (дитячі лікарні ін­тенсивного лікування, педіатричні відділення в лікарнях відновно­го лікування, а також педіатричні відділення у лікарня планового лікування) , де буде сконцентровано надання спеціалізованої ста­ціонарної медичної допомоги дітям з розвитком стаціонарзамісних технологій, стаціонарів короткотривалого перебування.

Планується, що на вторинному рівні відбуватиметься надання спеціалізованої медичної допомоги дітям з хронічними захворю­ваннями.

На третинному рівні - передбачається збереження обласних ди­тячих багатопрофільних лікарень, де буде надаватись високоспеціалізована медична допомога.

Місце жіночих консультацій під час реформування?

На первинному рівні медична допомога вагітним із сільської міс­цевості під час нормального перебігу вагітності сьогодні та в по­дальшому будуть здійснювати середні медичні працівники ФАПів та лікарі загальної практики - сімейні лікарі. Надалі акушери-гінекологи жіночих консультацій (кабінетів) РЛ, ЦРЛ, МЛ (її рівень допомоги). Мешканці міст, а за бажанням мешканці сіл, отримува­тимуть амбулаторно-поліклінічну акушерсько-гінекологічну допомогу) у жіночих консультаціях (II рівень допомоги).

Під час реорганізації передбачається певний обсяг акушерсько-гінекологічної допомоги жінкам, у тому числі під час нормального перебігу вагітності, передати лікарю загальної практики-сімейному лікарю. Жіночі консультації продовжуватимуть надавати консуль­тативну допомогу вагітним та організаційно-методичну підтримку сімейним лікарям ПМСД.

Чому в першу чергу реформується система надання первинної медико-санітарної допомоги ?

У більшості країн світу структуру системи охорони здоров'я становлять первинна медико-санітарна допомога та спеціалізована допомога. При цьому заклади первинної допомоги надають майже 90% загального обсягу медичної допомоги. Частка лікарів загальної практики — сімейної медицини становить від 30 до 50% загальної чисельності лікарів, які працюють в галузі охорони здоров'я.

На сьогодні в Україні на первинному рівні починають і закінчу­ють лікування до 30% пацієнтів у містах та до 50% пацієнтів у сіль­ській місцевості.

Нераціональна організація первинної допомоги та її недостатнє фінансування призвели до втрати комплексності та поступовості у наданні медичної допомоги, до формального підходу щодо здій­снення профілактики та диспансерної роботи. Як наслідок, спо­стерігаються високі рівні пізнього виявлення тяжких хвороб та ускладнень хронічних захворювань, що зумовлює надмірну потре­бу у дорогому спеціалізованому лікуванні.

Світовий досвід, узагальнений ВООЗ, свідчить, що розвиток первинної допомоги на засадах сімейної медицини є найефективні­шим засобом досягнення справедливого розподілу і раціонального використання коштів та підвищення результативності роботи усієї галузі охорони здоров'я.

Навіщо створювати Центри первинної медико-санітарної допомоги ?

На сьогодні в Україні структура первинної медичної допомоги розпорошена, організаційно та функціонально поєднана з вторин­ною медичною допомогою та, фактично, надасться багатьма спеціа­лістами і структурними підрозділами лікувально-профілактичних закладів. І це все призводить до деперсоніфікації відповідальності за здоров'я людини, сім'ї та ускладнює управління якістю первинної допомоги.

Шляхом вирішення даної проблеми є функціональне та струк­турне виділення первинної медичної допомоги через створення Центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД). Завдан­ня Центру полягає у забезпеченні для населення рівної доступності послуг первинної медичної допомоги належної якості.

Центр ПМСД - це структура, подібна до лікарні. У центрі, як і в будь-якому самостійному закладі, є керівництво, адміністративно-управлінські та господарські підрозділи - тут цілковита подібність. Але, на відміну від лікарні, де лікувально-профілактичні підрозділи різняться (поліклініка, дитяча консультація, хірургія), у Центрі всі лікувально-профілактичні підрозділи однакові - лікарські амбула­торії, а в сільській місцевості и ФАПи, які входять до складу амбу­латорії.

Саме в цих лікарських амбулаторіях і буде безпосередньо нада­ватись первинна медична допомога. В лікарській амбулаторії прак­тикуватимуть один (переважно у сільській місцевості) або декілька (переважно у містах) лікарів загальної практики - сімейної медици­ни.

Яку конкретно медичну допомогу можна отримати в Центрах первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД)?

Робота Центрів первинної медико-санітарної допомоги полягає в забезпеченні населення доступною, безперервною, своєчас­ною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допо­могою.

Первинна медична допомога — медична допомога, що надається її амбулаторних умовах або за місцем проживання пацієнта лікарем загальної практики-сімейним лікарем. Вона передбачає:

-        надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіо­логічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактики;

направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому спеці­алізованої або високо спеціалізованої медичної допомоги;

-        надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого роз­ладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, спеціалізованої або високоспеціалізованої медичної до­помоги.

Що саме зміниться на краще для пересічного громадяни­на у результаті реформи мережі первинної медичної допо­моги :

На сьогодні реформування системи охорони здоров'я здійсню­ється відповідно до Закону України «Про порядок проведення ре­формування системи охорони здоров я у Вінницькій, Дніпропе­тровській, Донецькій областях та місті Києві».

Функціонування та формування мережі закладів охорони здоров'я у пілотних регіонах здійснюється з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності створення умов для забезпечення належної якості такого обслуговування, його своєчас­ності та доступності для громадян, ефективного використання ма­теріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Створення Центрів первинної медико-санітарної допомоги забезпечить:

-        реалізацію права громадян вільно вибирати лікаря;

належну доступність, якість та рівність в отриманні первинної медико-санітарної допомоги для прикріпленого населення шляхом розвитку мережі підрозділів, наближених до місць проживання на­селення, що є надзвичайно важливим особливо для сільської міс­цевості;

наступність та послідовність обстеження, лікування та реабі­літації пацієнтів у взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я відповідно до медичного маршруту пацієнта;

профілактику та раннє виявлення неінфекційних та соціально-небезпечних захворювань.

Джерело: http://thorezmed.com.ua/articl/shcho-treba-znati-pro-pervinnu-medichnu-dopomogu-reforma-ohoroni-zdorovya-oblasti.html

+38 093 110 44 45